คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31809

280฿

รหัสสินค้า: KP-31809 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31809
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปของกรุงเทพมหานครบริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม                                       
*วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร                                                                                
*แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)                                                       
*นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร                                                                                   
*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                          
*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550                                                                              
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                     
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)               
*แนวข้อสอบ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556                           
*การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ และนโยบายสาธารณะ                                                               
*การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ขององค์กร                                                                    
*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร                                                      
*การกำหนดตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และโครงการ                                                
*การกำหนดแผน โครงการ และแนวทางการพัฒนาองค์กร                                                         
*การนำนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ                                                                              
*การติดตามและประเมินผลนโยบาย  โครงการ                                                                    
*การจัดทำผลการดำเนินการ และการนำเสนอรายงาน                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติเบื้องต้น                                                                   
*หลักการและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง                                                                           
*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 
*การบริหารจัดการงบประมาณ                                                                                        
*ภาพลักษณ์องค์กร                                                                                                     
*หลักการและเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ                                                                          
*การสื่อสารการประชาสัมพันธ์                                                                                        
*การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูล                                                                      
*การถ่ายทอดความรู้และการให้คำปรึกษา                                                                           
*เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                      
*เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                    
*เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.