คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ BC-31793

260฿

รหัสสินค้า: KP-31793 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ BC-31793
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*การเขียนรายงานการประชุม                                                                                          
*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ                                                                                               
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ                                                                           
*แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                                                             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543                                                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                  
*การใช้งานโปรแกรม Microsoft office
*Microsoft word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            
*Microsoft excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            
*Microsoft power point พร้อมแนวข้อสอบ                                                                    
*Outlook express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับ Social Media                                                                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ