คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) BC-31786

270฿

รหัสสินค้า: KP-31786 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) BC-31786
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                                                                     
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560                 
*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                               
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                            
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                            
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                           
*การวางแผน                                                                                                           
*การประสานงาน                                                                                                       
*การบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                                      
*การบริหารงบประมาณ                                                                                                         
*เจาะข้อสอบ การวางแผนงาน  การประสานงาน การบริหารจัดการ  และการบริหารงบประมาณ      
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน                                                                               
*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                               
*เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป