คู่มือสอบเจ้าพนักงานการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                          
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2522                                              
*แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                                                
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                                                   
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Office
*Microsoft  Word พร้อมข้อสอบ                                                                            
*Microsoft  Excel พร้อมข้อสอบ                                                                             
*Microsoft  PowerPoint พร้อมข้อสอบ                                                                      
*Outlook Express พร้อมข้อสอบ                                                                             
*แนวข้อสอบ การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                              
*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง                                                                
*คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน                                                                            
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ                                                                 
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7. พ.ศ. 2552                                                                
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                         
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                      
*แนวข้อสอบ สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ                                   
*แนวข้อสอบ อำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                    
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์