คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ รฟม.                                                                                                 
*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนวิสาหกิจ                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์                                                                                           
*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน/โครงการ                                                                         
*การจัดทำแผนปฏิบัติการ                                                                                             
*การเขียนและการวิเคราะห์โครงการ                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน                                                                                    
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.