คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหารหนี้) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ปี 2561 BC-31779

270฿

รหัสสินค้า: KP-31779 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหารหนี้) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ปี 2561 BC-31779
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์                                                               
*เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                       
*พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560                                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560                                            
*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        
*หลักการบริหารจัดการ                                                                                                
*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                    
*การจัดเตรียมเอกสารการประชุม                                                                                     
*การจัดเก็บเอกสาร                                                                                                     
*แนวข้อสอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน                                                          
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการ                                                                                  
*แนวข้อสอบ งานเลขานุการ                                                                                     
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                    
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม