คู่มือสอบ พนักงานธุรการ กรมกำลังพลทหารอากาศ ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ พนักงานธุรการ กรมกำลังพลทหารอากาศ ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ กรมกำลังพลทหารอากาศ                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                        
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                
*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย                                                                           
*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                              
*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                              
*เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์เบื้องต้น                                                                               
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร                                                                                        
*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับทหาร                                                                               
*เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง                                                                     
*การใช้โปรแกรม Microsoft Office
*Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             
*Microsoft  Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                              
*Microsoft  PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                       
*เจาะข้อสอบ งานธุรการ