คุู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์ ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คุู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์ ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์                                                                                          
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                            
*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                                      
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*นโยบายประเทศไทย 4.0                                                                                             
*ระบบราชการ 4.0                                                                                                     
*ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล                                                                                  
*มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 –2561)                                             
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                   
*การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                          
*เจาะข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                           
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                       
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                       
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                       
*การใช้โปรแกรม Microsoft Office
*Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             
*Microsoft  Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             
*Microsoft  PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                       
*Microsoft  Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                 
*การใช้งานอินเทอร์เน็ต                                                                                                         
*เจาะข้อสอบ ความรู้ภาษาอังกฤษ