คู่มือสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี2561
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  โครงสร้าง ยุทธศาสตร์      
*พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2585 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2530                                                                          
*เจาะข้อสอบ ข้อสอบไวยากรณ์ แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                         
*เจาะข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 1.                                                            
*เจาะข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 2                                                             
*เจาะข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 3.                                                            
*เจาะข้อสอบ การอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                            
*การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นไทย                             
*การเขียน คำกล่าวเปิดการประชุม                                                                                  
*การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ                                                    
*ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                         
*เจาะข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                          
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                              
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                       
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์