คู่มือสอบเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                            
*พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501                                                                                
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติเงินตรา  พ.ศ. 2501และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2536            
*พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491                                                                                       
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ. 2491และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2561         
*กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ชำรุด พ.ศ.2548               
*พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518                                                                              
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                            
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ไทย                                                                             
*เทคนิคการตรวจพิสูจน์เหรียญกษาปณ์                                                                              
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 
* แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                      
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                              
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                 
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์