คู่มือสอบนิติกร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2561

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ        
*เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                             
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              
*พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                                                   
*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                                  
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                              
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                              
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
*เจาะข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                                   
*เจาะข้อสอบ นิติกรรมและสัญญา                                                                                
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                            
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                         
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                          
*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป