คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์                                                                   
*แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล                                                                        
*เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                                
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                            
* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                       
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                    
* เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ                                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารราชการ                                                                                
*ความรู้ด้านการบริหารทั่วไป                                                                                          
*การบริหารแผนงาน                                                                                                   
*การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทำวาระการประชุม                                                                            
*การเขียนรายงานการประชุม                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                             
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม