คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี2561 BC-31656

280฿

รหัสสินค้า: KP-31656 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี2561 BC-31656
สารบัญ
  -พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560 -พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 -พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 -พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 -พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556 -พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -การส่งเสริมสุขภาพ -การเฝ้าระวังโรค -การควบคุมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพ -การฟื้นฟูสุขภาพ -งานอนามัยแม่และเด็ก -การวางแผนครอบครัว -บริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การวางแผนงาน/โครงการทางด้านสาธารณสุข -การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข -การมีส่วนร่วมของประชาชน
*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการสาธารณสุข