คู่มือสอบนักวิชาการเงินการคลัง การประปานครหลวง ปี 2561 BC-31649

270฿

รหัสสินค้า: KP-31649 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเงินการคลัง การประปานครหลวง ปี 2561 BC-31649
สารบัญ

*หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน                                                                                      
*การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด                                                                               
*การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน และต้นทุน เงินทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนที่เหมาะสม                      
*ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน (ตลาดลงทุน และ ตลาดเงิน)                                             
*การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                           
*ความรู้ด้าน การเงิน  การธนาคาร                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น                                                                           
*จรรยาบรรณในวิชาชีพ                                                                                                
*แนวข้อสอบ การเงินการบัญชี ชุดที่ 1.                                                               
*แนวข้อสอบ การเงินการบัญชี ชุดที่ 2.                                                               
*แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                  
*แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ การเงินการคลัง