คู่มือสอบพนักงานนโยบายและแผนงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 BC-31625

270฿

รหัสสินค้า: KP-31625 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานนโยบายและแผนงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 BC-31625
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง ของกรม ปภ.                          
*ความรู้เกี่ยวกับ ปภ. 4.0                                                                                              
*พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                            
*พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2551             
*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560                                                                    
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547                       
*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                            
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                        
*ความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                          
*ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                          
*ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ                                                                                 
*การประเมินผลงานโครงการ                                                                                          
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                 
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์