คู่มือสอบ ครูธุรการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561 BC-31595

270฿

รหัสสินค้า: KP-31595 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบ ครูธุรการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561 BC-31595
สารบัญ

*เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                             
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                   
*เจาะข้อสอบ ความรอบรู้ทั่วไป                                                                                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                        
*การเขียนรายงานการประชุม                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                
*เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                            
*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                            
*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                              
*เจาะข้อสอบ ด้านงานบุคคล                                                                                  
*เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี เบื้องต้น                                                                     
*เจาะข้อสอบ งานธุรการ