คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารที่สำคัญ                                                                            
*ทฤษฎีการสื่อสาร                                                                                                     
*งานด้านสื่อสารมวลชน                                                                                              
*ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์                                                                                      
*การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                       
*การเขียนบรรยายภาพข่าว                                                                                           
*การเขียนบทสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร                                                                
*การจัดนิทรรศการ                                                                                                   
*การผลิตวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล                                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ  งานถ่ายภาพ งานกราฟฟิก และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์                                                                               
*การวิเคราะห์และจัดทำแผน /โครงการประชาสัมพันธ์                                                
*การผลิตสื่อ                                                                                                           
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       
*การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                    
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุกระจายเสียง                                      
*การประชาสัมพันธ์                                                                                                   
*การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสารมวลชน                                             
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                 
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                    
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                    
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                    
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                    
*เจาะข้อสอบ การสื่อสารมวลชน