คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ปี 2561 BC-31519

270฿

รหัสสินค้า: KP-31519 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ปี 2561 BC-31519
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550                                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.  2554                                                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9. พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                         
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                             
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                     
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง