คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                             
*แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                      
*พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551                                                                                       
*การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                      
*เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                 
*การออกแบบฐานข้อมูลด้วย SQL Language ,ORACLE Language                                                
*ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับภัยด้านคอมพิวเตอร์                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security management)                                                                                                  
*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                               
*การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                   
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                      
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                      
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                             
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                            
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.                                                                            
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 6.                                                                                      
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 7.