คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ                                                                    
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                            
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                         
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                                                    
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                                                                                                               
*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                               
*การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                
*เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                              
*Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                           
*Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             
*Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                      
*Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            
*เจาะข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                   
*เจาะข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                  
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                            
*เจาะข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ                                                            
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม