คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีและปฏิบัติการ กรมธนารักษ์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีและปฏิบัติการ กรมธนารักษ์
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                       
*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                     
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543                                                                              
*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                          
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                
*การบันทึกรายการทางบัญชี การจัดทำรายงานการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน                                 
*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                      
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                  
*เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                           
*เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                           
*เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                           
*เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 4.                                                                           
*เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 5.