คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปกิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 BC-31496

260฿

รหัสสินค้า: KP-31496 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปกิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 BC-31496
สารบัญ

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                          
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                
*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                    
*เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การบันทึกข้อมูล                                                                      
*เจาะข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                   
*เจาะข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*การเขียนรายงานการประชุม                                                                                          
*การบริหารทั่วไป                                                                                                       
*แนวข้อสอบ การบริหารทั่วไป                                                                                     
*การใช้เครื่องใช้สำนักงาน                                                                                             
*แนวข้อสอบ การจัดการงานสำนักงาน                                                                           
*เจาะข้อสอบ งานธุรการ