คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทางหลวงชนบท

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทางหลวงชนบท
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์                                                       
*เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2549                       
*การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                             
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                          
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                              
*เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            
*เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.