คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
สารบัญ

*เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                 
*ระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศ                                                                   
*การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล                                                      
*การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์                                                                                         
*การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล                                                                             
*ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป                                                                         
*ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง                                                   
*ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                               
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                              
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                              
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.