คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 BC-31410

270฿

รหัสสินค้า: KP-31410 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 BC-31410
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร                                                   
*ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร                                                         
*ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ                                              
*การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ                                                      
*การปรับปรุงบำรุงดิน                                                                                                 
*การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน และการวางแผนการใช้ที่ดิน                         
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                         
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.