คู่มือสอบภาคก+กฏหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ ปี 2561 BC-31397

299฿

รหัสสินค้า: KP-31397 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบภาคก+กฏหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ ปี 2561 BC-31397
สารบัญ

*
*ส่วนที่ 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 30 คะแนน
*ประวัติการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย                                                                 
*โครงสร้างกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                       
*เจาะข้อสอบ การสรุปความ                                                                                  
*เจาะข้อสอบ วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง                                           
*เจาะข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                   
*โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0                                                                                       
*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                        
*เจาะข้อสอบ การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)                                          
*เจาะข้อสอบ การสรุปเหตุผล                                                                                 
*เจาะข้อสอบ อุปมาอุปไมย                                                                                        
*
*ส่วนที่ 2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน                                                  
*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                  
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8.พ.ศ. 2553                                                                                   
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                            
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม        
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542                                   
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                   
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                               
*เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546             
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558     
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม         
*
*ส่วนที่ 3. วิชาภาษาไทย 20 คะแนน
*เจาะข้อสอบ การอ่านจับใจความ                                                                           
*เจาะข้อสอบ การสรุปความและการตีความ                                                                
*เจาะข้อสอบ การอ่านและทำความเข้าใจบทความ                                                                   
*เจาะข้อสอบ การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ                                                                  
*เจาะข้อสอบ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                    
*เจาะข้อสอบ การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                
*เจาะข้อสอบ เรื่องการสะกดคำ                                                                             
*เจาะข้อสอบ คำราชาศัพท์                                                                                 
*รวมแนวข้อ สอบภาษาไทย                                                                                 
*
*ส่วนที่ 4. วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                               
*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                         
*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.