คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ใหม่ล่าสุดปี 2561 BC-31380

260฿

รหัสสินค้า: KP-31380 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ใหม่ล่าสุดปี 2561 BC-31380
สารบัญ

*พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 
*พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                                      
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                
*พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                      
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                                                                             
*พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                              
*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                         
*เจาะข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                   
*งานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย                               
*การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม               
*แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงาน  โครงการต่างๆ                                                             
*การวางแผนการศึกษา                                                                                                
*การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา                                                                                                
*มาตรฐานสถานศึกษา                                                                                                 
*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.