คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สารบัญ

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                     
*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                       
*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                       
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                        
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับ ประเทศไทย 4.0                                                                                    
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*เจาะข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้คอมพิวเตอร์                                                                              
*เจาะข้อสอบความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป