คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กทม ใช้สอบทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุดปี 2561 BC-31311

280฿

รหัสสินค้า: KP-31311 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กทม ใช้สอบทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุดปี 2561 BC-31311
สารบัญ
##ความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านคำนวณและด้านเหตุผล -อนุกรม                                                                                                           -การเปรียบเทียบสดมภ์                                                                                          -โจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                                         -โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)                                                    -เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                               -เงื่อนไขภาษา                                                                                                   -อุปมา – อุปไมย                                                                                                -ตาราง  กราฟ และการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                       ##ความรู้ความสามารถ ด้านภาษาไทย -โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ                                                      -โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ                                                             -โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                              -โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                            -โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                                                 -รวมแนวข้อสอบภาษาไทย                                                                                      ##ความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550                                                                                -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.  2554                                                                             -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                -แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     -แนวข้อสอบ การปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                        -แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง                                                         -แนวข้อสอบ หลักธรรมาภิบาลและ สิทธิมนุษยชน                                                             -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           -แนวข้อสอบ กทม. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546