คู่มือสอบเจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วุฒิ ปวส. BC-31298

270฿

รหัสสินค้า: KP-31298 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วุฒิ ปวส. BC-31298
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ค่านิยม  โครงสร้าง                                         
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2560                   
*ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                              
*ความหมายของ แรงงาน                                                                                     
*ภาพรวมตลาดแรงงานไทย                                                                                   
*การขาดแคลนแรงงานไทย                                                                                    
*ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน                                                                                 
*การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี                                                                             
*สิทธิตามกฎหมายแรงงาน                                                                                    
*มาตรฐานแรงงานไทย                                                                                        
*ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                        
*รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                        
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.                                                                
*ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  พร้อมแนวข้อสอบ                                                           
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันแนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม