คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม                                           
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              
*กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561                           
*ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                                              
*แผนปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม                                                                       
*ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น                                                                            
*ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                          
*เจาะข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                      
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                            
*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1.                                                                             
*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                                                                       
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                                 
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์