คู่มือสอบวิศวกรโยธา 4 การไฟฟ้านครหลวง ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกรโยธา 4 การไฟฟ้านครหลวง ปี 2561
สารบัญ

*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ             
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                         
*ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ                                                 
*การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                          
*การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)                                            
*ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                       
*Strength of  Materials ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                       
*Structure Analysis การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                         
*Reinforced Concrete Design การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                         
*แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา (ด้านความแข็งแรงของวัสดุ)                                                      
*แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา (ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง)                                                    
*แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา (ด้านการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก)                               
*รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา                                                                                   
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน