คู่มือสอบรองสารวัตร ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมด้านส่งกำลังบำรุง สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-31243

270฿

รหัสสินค้า: KP-31243 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบรองสารวัตร ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมด้านส่งกำลังบำรุง สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-31243
สารบัญ

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                                  
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                              
*พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547                                                                     
*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558                                                                           
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                            
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                            
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.                                                            
*วิชาภาษาไทย
*โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ                                                      
*โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ                                                            
*โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                             
*โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                         
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันในสนามสอบ