คู่มือสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                             
*แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                      
*การใช้และบำรุงรักษา การซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตร                                                  
*รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร                                                                                         
*เครื่องยนต์ต้นกำลังทางการเกษตร                                                                                   
*อุปกรณ์พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์                                                                                        
*เครื่องมือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร                                                                              
*การติดตั้ง ใช้งาน บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำทางการเกษตร                                              
*การติดตั้งระบบให้น้ำทางการเกษตร                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน บำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์                                                     
*โรงเรือนเกษตร                                                                                                        
*แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                            
*แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 4.                                                                   
*แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 5.                                                                             
*แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 6.                                                                    
*แนวข้อสอบ ด้านซ่อมบำรุง                                                                                   
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม