คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยพณิชยการบางนา

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยพณิชยการบางนา
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยพณิชยการบางนา                                                                          
*พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551                                                                        
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551                                                    
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                            
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                         
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                                                    
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                                                                                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 
*แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ                                                                               
*นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                                                   
*นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*การบริหารจัดการ แผนงาน โครงการ                                                                               
*การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ                                                                       
*การประสานงานและการบริการ                                                                                      
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*แนวข้อสอบ การบริหารงานสำนักงาน                                                                         
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 
*แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                
*แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                       
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ ข่าวสารบ้านเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน