คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง                                                               
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549                                            
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                            
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
*เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554                                                                           
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                       
*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                          
*การบริหารงบประมาณ                                                                                              
*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                      
*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                       
*การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                               
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                  
*เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                   
*เจาะข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                
*เจาะข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                
*เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป 
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์