คู่มือสอบ ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 วิชาไฟฟ้ากำลัง การไฟฟ้านครหลวง กฟน. ปี 2561 BC-31175

260฿

รหัสสินค้า: KP-31175 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบ ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 วิชาไฟฟ้ากำลัง การไฟฟ้านครหลวง กฟน. ปี 2561 BC-31175
สารบัญ

*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                  
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                         
*ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ                                                 
*การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                          
*การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)                                            
*ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                       
*ความรู้เกี่ยวกับ พื้นฐานวงจรไฟฟ้า                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับ หม้อแปลงไฟฟ้า                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า                                                                                       
*เจาะข้อสอบ ช่างเทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                        
* เจาะข้อสอบ ช่างเทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 2.