คู่มือสอบเลขานุการ 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน ปี 2561 BC-31168

260฿

รหัสสินค้า: KP-31168 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเลขานุการ 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน ปี 2561 BC-31168
สารบัญ

*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ             
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                         
*ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ                                                 
*การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)    
*การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)
*ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง    
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ 
*การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทำวาระการประชุม
*เจาะข้อสอบระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุด ที่ 1.
*เจาะข้อสอบระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุด ที่ 2.
*แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานเลขานุการ
*เจาะข้อสอบความรู้เรื่องงานจัดการ ชุดที่ 1.
*เจาะข้อสอบความรู้เรื่องงานจัดการ ชุดที่ 2.