คู่มือสอบ วิทยากรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ วิทยากรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์                                                                
*เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                     
*เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                     
*ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                                                    
*เจาะข้อสอบ ข้อบังคับ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                    
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                    
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                              
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                        
*ความรู้เกี่ยวกับวงงานรัฐสภา กระบวนการนิติบัญญัติ                                                               
*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ                                                                                 
*กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา                                                             
*แนวข้อสอบ กระบวนการนิติบัญญัติ                                                                           
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                                                    
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์