คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพเบตง

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพเบตง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยการอาชีพเบตง 
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป 
*การบริหารจัดการ แผนงาน โครงการ 
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
*การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ 
*การประสานงานและการบริการ 
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร 
*การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทำวาระการประชุม 
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ 
*การจัดทำหนังสือราชการ 
*การเขียนรายงานการประชุม 
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน 
*แนวข้อสอบ การบริหารงานสำนักงาน 
*แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร 
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
*แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์ 
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล 
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1. 
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2. 
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์