คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าเรือแห่งประเทศไทย                                                                         
*เจาะข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป                                                                           
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                     
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                 
*การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ                                                                       
*การประสานงานและการบริการ                                                                                      
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานสำนักงาน                                                                         
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                             
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                   
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                   
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์