คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ                                         
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551                                         
*ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544                  
*ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546                   
*มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555          
*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                                      
*เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                              
*ข้อบังคับกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          
*แนวข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                  
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                             
*การจัดทำรายงานทางการเงิน บัญชี                                                                                                         
*แนวข้อสอบ การเงิน บัญชี                                                                                                  
*ความรู้ด้านการพัสดุ                                                                                                                             
*แนวข้อสอบ ความรู้การพัสดุ                                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน                                                                                                       
*เทคนิคการตรวจสอบภายใน                                                                                                                  
*การควบคุมภายใน                                                                                                                               
*การบริหารความเสี่ยง                                                                                                                           
*แนวข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                                        
*แนวข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์