คู่มือสอบบุคลากร การเคหะแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ บุคลากร การเคหะแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                                    
*แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                    
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                        
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย                                                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ                                                                     
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม                                                           
*ความรู้ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
*ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
*กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
*เจาะข้อสอบบุคลากร 4 ชุด