คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ใหม่ล่าสุดปี 2561 BC-31106

270฿

รหัสสินค้า: KP-31106 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ใหม่ล่าสุดปี 2561 BC-31106
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                         
*ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                          
*ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ตามแผนพัฒนาทรัพยากรดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                                             
*บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน                                                                     
*พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551                                                                          
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551                                                
*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                    
*ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร                                                                                         
*การอนุรักษ์ดินและน้ำ                                                                                                
*การจัดการดิน                                                                                                         
*การปรับปรุงบำรุงดิน                                                                                                
*การวางแผนการใช้ที่ดิน                                                                                             
*การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร                                                                                    
*สินค้าที่รับรองโดยกรมพัฒนาที่ดิน                                                                                 
*การจัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรรม                                                                             
*การพัฒนาที่ดิน                                                                                                       
*การทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ                                                                                 
*การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร                                                                                  
*ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                           
*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                        
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.