คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ 4 องค์การเภสัชกรรม ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ 4 องค์การเภสัชกรรม ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม                                                                                 
*เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                           
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                   
*ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ                                                    
*ความรู้ด้านเภสัชวิทยา                                                                                               
*แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                         
*แนวข้อสอบ การควบคุมคุณภาพ                                                                          
*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์