คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดปัตตานี ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดปัตตานี ปี2561
สารบัญ

*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                     
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                   
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                                                               
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                   
*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                              
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                             
*นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                         
*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและความมั่นคงของชาติ             
*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                           
*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                              
*นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ                                                                                               
* นโยบายรัฐบาล   แผนการบริหารราชการแผ่นดิน                                                                 
*แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน กศน.                                           
*การจัดทำโครงการ                                                                                                    
*การจัดทำแผนและการบริหารแผน                                                                                   
*การวิเคราะห์นโยบาย                                                                                                 
*การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดสรรงบประมาณ การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ           
*เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            
*เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            
*เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.