คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมธนารักษ์ ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมธนารักษ์ ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                         
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 1.                                                            
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 2.                                                            
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                        
*เจาะข้อสอบ การเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ในเหตุการณ์ปัจจุบัน                                          
*ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                     
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  1.                                                                                          
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  2.                                                                                          
*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                   
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                               
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)   
*ความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ                                            
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                              
*เจาะข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                          
*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป.                                                                               
* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์