คู่มือสอบวิศวกร 4 องค์การเภสัชกรรม ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกร 4 องค์การเภสัชกรรม ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม                                                                                 
*เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                          
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร                                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับการ บำรุงรักษา เครื่องจักรต่างๆ                                                                
*ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                   
*การซ่อมบำรุงรักษาระบบทำความเย็น ระบบอากาศ                                                             
*หลักวิชาการวิศวกรรมที่จำเป็นในงานที่ปฏิบัติ                                                                   
*แนวข้อสอบวิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                         
*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                         
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์