คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                 
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.                                                                
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับ Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์