คู่มือสอบเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                                                              
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                           
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                       
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2548                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558           
*พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558                                                                           
*เจาะข้อสอบพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560   
*ความรู้งานด้านประมงน้ำจืด     
*ความรู้งานด้านประมงทะเล                                                                                        
*งานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง                                                                       
*เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานประมง ชุดที่ 1.                                                                   
*เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานประมง ชุดที่ 2.                                                                 
*เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานประมง ชุดที่ 3.                                                               
* เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานประมง ชุดที่ 4.                                                                   
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง      
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์